News

Check out market updates

Αυξημένη η εγχώρια ζήτηση των ακινήτων στην μετά Covid-19 εποχή

In Cyprus Properties | Real Estate Cyprus | Properties for sale Cyprus

Αυξημένη η εγχώρια ζήτηση των ακινήτων στην μετά Covid-19 εποχή

Του Μαρίνου Κυναιγείρου – Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών

 

Τα μέτρα της Κυβέρνησης για επιδότηση των στεγαστικών δανείων, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω της νόσου του COVID-19,  φαίνεται ότι αποδίδουν καθώς παρατηρείται αυξημένη ζήτηση αναζήτησης διαμερισμάτων ή οικιών από νεαρά ζευγάρια.

Το Σχέδιο, που καλύπτει μόνο δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και ως εκ τούτου καλύπτει την αγορά πρώτης κατοικίας και ανέγερσης πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου), κινητοποίησε τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι το θεωρούν ως μια ευκαιρία για να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας.

Αποτελεί επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία για τους Κύπριους επενδυτές οι οποίοι δυσκολεύονταν να δανειοδοτηθούν ή ένιωθαν μια αβεβαιότητα σε σχέση με την αποπληρωμή του δανείου τους, καθώς καλύπτει δάνεια αξίας έως €300.000 με μέγιστο επιτόκιο 2,3% και θα καλύψει έως και 1,5% του επιτοκίου για περίοδο τεσσάρων ετών.

Σε ότι αφορά τις τιμές των ακινήτων, είναι πολύ νωρίς για να γίνουν προβλέψεις καθώς τα μέτρα στήριξης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή δεν φαίνεται να επηρεάζουν την μείωση των τιμών. Ωστόσο, αυτό επαφίεται και στη συμφωνία των δύο μερών, πωλητή-αγοραστή.

Σίγουρα οι πιέσεις προς τους κτηματομεσίτες είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερης τιμής ενώ γίνεται αναζήτηση και σε κατοικίες οι οποίες είναι σε αρχικό στάδιο κατασκευαστικά ή κάπου στα μέσα με παράδοση εντός κάποιων μηνών.

Εξάλλου η προσφορά ακινήτων δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά αλλά η παράδοση κάποιων έργων είναι λογικό ότι θα καθυστερήσει λόγω της αναστολής εργασιών συνεπεία  του Covid-19.

Σημαντική είναι η ώθηση της Κυβέρνησης σε σχέση με την αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Η Κυβέρνηση προχωρά στην έγκριση δύο στοχευμένων παρεμβάσεων για στήριξη της ανάπτυξης, με παράταση των πολεοδομικών κινήτρων και παραχώρηση νέων διευκολύνσεων σε πολίτες.

Πέραν των ήδη εγκριθέντων σχεδίων το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε την Τετάρτη 25 Ιουνίου, με την έγκριση δύο νέων στοχευμένων παρεμβάσεων

  1. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων. Μέτρα για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων/ Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 5.02.2020, ενέκρινε την παράταση του πιο πάνω Σχεδίου, μέχρι τις 31.12.2021, με το οποίο ήδη επωφελήθηκαν 1454 αιτητές.
  2. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς Ανάκαμψης της Τουριστικής Βιομηχανίας.

Πρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 29.04.2020, ενέκρινε την παράταση του πιο πάνω Σχεδίου, μέχρι τις 31.12.2021, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα διατήρησης του Συντελεστή Δόμησης παλιάς ξενοδοχειακής μονάδας εάν αυτή κατεδαφιστεί με σκοπό την ανέγερση νέας.

  1. Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας

Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας αξιολογήσει τα αποτελέσματα του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, και δεδομένου ότι από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής τους στις 29/5/2013 και μέχρι τις 30/4/2020 έχουν υποβληθεί παγκύπρια 840 πολεοδομικές αιτήσεις, και εγκρίθηκαν 571, και τα αποτελέσματα είναι θετικά ως προς την επίτευξη των στόχων για τους οποίους το εν λόγω Σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή, αλλά και λόγω των δεδομένων της πανδημίας του κορωνοϊού, που έχουν επηρεάσει σε εξαιρετικά σοβαρό βαθμό όλους τους τομείς της οικονομίας, κρίνει ότι η περίοδος ισχύος του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων θα πρέπει να παραταθεί μέχρι και τις 31/12/2021.

Στη νέα Πρόταση περιλαμβάνεται πρόσθετη ρύθμιση που διαλαμβάνει την καταβολή πρόσθετου αντισταθμιστικού τέλους ύψους 5%, στην περίπτωση που ο αιτητής παραλείψει να καταθέσει αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής εντός ενός έτους μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας. Με αυτό τον τρόπο παραχωρείται κίνητρο για ταχύτερη υλοποίηση του έργου.

  1. Παρατάσεις Ισχύος Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής

Εξάλλου, το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας υπόψη τις συνέπειες στον κατασκευαστικό τομέα της οικονομίας ως αποτέλεσμα των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας, κρίνει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης περιόδου προσομοιάζουν με λόγους ανώτερης βίας ή ως ύπαρξη ειδικών συνθηκών.

Για σκοπούς προσαρμογής των διαδικασιών της αναπτυξιακής αδειοδότησης σε συνθήκες δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος ανάκαμψης, το Υπουργείο Εσωτερικών συνέστησε στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο και ενέκρινε εισήγηση για παράταση ισχύος των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών σε όσες έληξαν κατά τη χρονική περίοδο από 17.03.2020 μέχρι 30.06.2020 και  όπως η ισχύς τους παραταθεί αυτόματα μέχρι τις 31.12.2020.

Καταργείται η απαίτηση από τους πολίτες να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία

Ακόμα στα πλαίσια της Πολιτικής της Κυβέρνησης για κατάργηση της απαίτησης από τους πολίτες να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για εκείνες τις πληροφορίες που ήδη βρίσκονται στη κατοχή των δημόσιων υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι από 13 Ιουλίου:

– καταργείται η υποχρέωση των πολιτών να επισυνάπτουν στις αιτήσεις που υποβάλουν στα διάφορα Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών (π.χ. Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, Επαρχιακές Διοικήσεις), αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας.

– Επίσης, στις περιπτώσεις αιτήσεων για ανάπτυξη ακινήτων δεν θα απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντιγράφου κτηματικού σχεδίου.

– Επιπρόσθετα, όπου σήμερα απαιτείται η υποβολή επίσημου κτηματικού σχεδίου που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αυτό αντικαθίσταται πλέον με ανεπίσημο σχέδιο που μπορεί να εκτυπωθεί από την διαδικτυακή πύλη DLS Portal του Κτηματολογίου».

Όλα αυτά, θεωρώ ότι ενισχύουν τόσο την ανάπτυξη όσο και τη ζήτηση αγοράς ακίνητης περιουσίας ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένοντα τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας σε γενικότερο βαθμό.